prof. dr hab. Wiesław Lubaszewski prof. nadzw. specjalista z zakresu teorii języka i lingwistyki komputerowej. Prowadzi badania nad automatyczną analizą polskiego słownictwa i komputerowym modelowaniem gramatyk, rozumieniem tekstu przez komputer i problemami reprezentacji wiedzy.

Najważniejsze publikacje po roku 2000 to:
- W. Lubaszewski, H. Wróbel, M. Gajęcki, B. Moskal, A. Orzechowska, P. Pietras, P. Pisarek, T. Rokicką, Słownik fleksyjny języka polskiego, LexisNexis, Kraków 2001,
- W. Lubaszewski red. Komputer – Człowiek – Prawo, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007,
- W. Lubaszewski red., Słowniki komputerowe i automatyczna ekstrakcja informacji z tekstu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2009.

Stypendysta The British Academy. 1980/1981; 2009/2013 kierownik zadania w projekcie europejskim INDECT.

Prowadzone zajęcia: wstęp do semantyki, automatyczna ekstrakcja informacji, interfejs w języku naturalnym.

Kierownik Katedry Lingwistyki Komputerowej; prof. w Katedrze Informatyki AGH.

dr hab. Izabela Gatkowska, adiunkt., izabela.gatkowska@uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe: semantyka leksykalna, lingwistyka komputerowa, neurolingwistyka, diagnostyka zaburzeń mowy, język na tle procesów poznawczych.

Uczestniczy w pracach naukowych Katedry Lingwistyki Komputerowej (nad eksperymentalną siecią leksykalną oraz słownikiem semantycznym).

Wybrane publikacje:
Książki autorskie:
- Eksperymentalna sieć leksykalna języka polskiego, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017,
- Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej, Kraków, WUJ, 2012.
Książki redagowane i współautorskie:
- Interfejs dla osób z dysfunkcją wzroku. Model kognitywny i przykład dobrej praktyki, red. Izabela Gatkowska, Wiesław Lubaszewski, WUJ, Kraków, 2013,
- Choroba Parkinsona. Poradnik dla pacjentów i ich rodzin, współautorzy: Monika Rudzińska, Izabela Gatkowska, Elżbieta Mirek, Andrzej Szczudlik, WUJ, Kraków, 2009.
Wybrane artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:
- „DOM 'house/home' in empirical lexical networks” (2017), Ethnolinguistics, t. 28, Lublin, s. 121-140.
- „Religious Vocabulary in an Experimental Network of Lexical Links Fifty Years Ago and Today” (2017), [w:] A. Knapik, K. Buczek, P. Chruszczewski, R. Lanigan, J. Rickford (red.), Ways to Religion t.1, Wrocław, s. 55-74.
- „Zaburzenia mowy o typie dyzartrii w chorobie neuronu ruchowego” (2018), [w:] J.Cieszyńska-Rożek, P. Sobolewski, D. Grzesiak-Witek(red.), Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie, Lublin, Wydawnictwo Czelej, s. 250-268
- „Dom w empirycznych sieciach” (2016), Etnolingwistyka, t. 28, s. 117-135.
- „Empty answers in an Experiment of Free Word Association” (2015), Academic Journal of Modern Philology 2015, t.4, s. 41-49, Wrocław, PAN oddział Wrocław.
- „Empiryczna sieć powiązań leksykalnych” (2015), Polonica t.35, Kraków, Instytut Języka Polskiego PAN, s. 155-178.
- „Word Associations as a Linguistic Data” (2014), [w:] P. Chruszczewski, J. Rickford, K. Buczek, A. Knapik, J. Mianowski (red.), Languages in Contact 2012, t. 1, Wrocław, s. 79 – 92.
PEŁNA LISTA

Prowadzone zajęcia: Wstęp do semantyki, Językoznawstwo i semiotyka, Reprezentacja języka w mózgu i umyśle, Psychologia percepcji.
Kierownik kierunku EPI.

dr hab. Dorota Korwin-Piotrowska, adiunkt.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z poetyki oraz kompozycji z elementami retoryki, a także warsztaty ze struktury informacji w tekście.

Zainteresowania badawcze: pogranicze literaturoznawstwa i lingwistyki, poetyka kognitywna, tekstologia, antropologia milczenia.

Książki:
- Białe znaki. Milczenie w strukturze i znaczeniu utworów narracyjnych (Na przykładach z polskiej prozy współczesnej), Kraków, Wydawnictwo UJ, 2015.
- Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2011.
- Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich na przykładach, Kraków, Universitas, 2006.
- Problemy poetyki opisu prozatorskiego, Kraków, Universitas, 2001.

Wybrane artykuły:
- D. Korwin-Piotrowska, Życie pośmiertne poetyki, „Tematy i Konteksty" 2013, nr 3.
- D. Korwin-Piotrowska, Człowiek w dialogu z ciszą i milczeniem. „Traktat o łuskaniu fasoli” Wiesława Myśliwskiego w perspektywie antropologii słowa. W: Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii, praca zbior., red. A. Iskra-Paczkowska, S. Gałkowski i M. Stanisz, Rzeszów, Wydawnictwo UR, 2013.
- D. Korwin-Piotrowska, Wymiary ciszy. O powieści „Ocean morze” Aleksandra Baricco. W: Przestrzeń ciszy. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot badań. 2, red. J. Harbanowicz i A. Janiak, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2011.
- D. Korwin-Piotrowska, „Opętani” – wypadek w laboratorium formy [posłowie do:] W. Gombrowicz, Opętani, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1999.

dr Teresa Rokicka, adiunkt.

Zainteresowania badawcze: slawistyka w szczególności słowacystyka, językoznawstwo, teoria języka, gramatyka współczesnego języka polskiego, leksykografia.

Stypendystka Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie i Słowackiej Akademii Nauk.

Do jej ważniejszych publikacji należą: Status kolokacji w Wielkim słowniku języka polskiego, [w:] Nowe Studia Leksykograficzne (2007), Komputerowy model alternacji tematu fleksyjnego polskich leksemów odmiennych, Kraków 2002, Komputerowy słownik odmiany wyrazów trudnych, współaut. (1996), Możliwości klasyfikacji fleksyjnej czasowników [w:] Studia Gramatyczne XI (1995), Mały słownik odmiany wyrazów trudnych, współaut. (1993), Propozycja formalnej klasyfikacji fleksyjnej czasowników polskich, współaut. [w:] Studia Linguistica Polono-Jugoslavica 7 (1993), Bibliografia polskich prac z zakresu slawistyki 1972-1981, współaut. (1983), Próba półautomatycznego rozpoznawania rodzaju gramatycznego rzeczowników polskich na podstawie graficznej postaci mianownika (l. poj.), [w:] Polonica VI (1980).

Prowadzi zajęcia ze stylistyki.

dr Piotr Jordan Śliwiński, adiunkt.

Obszary zainteresowań: filozofia i antropologia kultury, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad miastem, Internetem i nową religijnością.

Wybrane publikacje: "Od city do Gombrowicza czyli o nie-miejscu pieściwym", w: "Gombrowicz nasz współczesny"(2010), "Człowiek do przepracowania", w: "Praca i bezczynność" (2009); "Internet jako encyklopedia", w: "Komputer - człowiek - prawo"(2007), "Zagubiony i odnaleziony w nie-miejscu", w: "Kondycja człowieka współczesnego" (2006)

Prowadzone zajęcia: historia filozofii i filozofia kultury.

mgr inż. Krzysztof Wróbel, asystent

mgr Tomasz Służalec, asystent; absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

Zainteresowania badawcze: zagadnienia związane z Mechaniką Kontaktową, teoria języków i automatów, algorytmy i struktury danych.

dr inż. Krzysztof Dorosz, asystent; absolwent informatyki AGH.

Prowadzi badania nad monitoringiem informacji w polskojęzycznym Internecie, na które składają się zagadnienia crawlingu semantycznego oraz ekstrakcja informacji z tekstu.

Publikacje.

mgr inż Paweł Chrząszcz, asystent; absolwent informatyki AGH.

Zainteresowania badawcze: automatyczna ekstrakcja informacji semantycznej z ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowancyh zbiorów tekstów.

Ważniejsze publikacje:
- Enrichment of Inflection Dictionaries: Automatic Extraction of Semantic Labels from Encyclopedic Definitions, [w:] 9th International Workshop on natural Language Processing and Cognitive Science (2012)
- Increasing quality of the corpus of frequency dictionary of contemporary Polish for morphosyntactic tagging of the Polish language, [w:] Computing and Informatics (2009)
- Accuracy of baseline and complex methods applied to morphosyntactic tagging of Polish, [w:] Lecture Notes in Computer Science (2008)

mgr inż. Aleksander Pohl, asystent; absolwent informatyki AGH.

Zainteresowania koncentrują się wokół zagadnienia przetwarzania języka naturalnego oraz formalnej reprezentacji wiedzy. W swojej pracy stara się łączyć podejście oparte o ustrukturyzowane źródła wiedzy, w szczególności ontologie z algorytmami statystycznymi, w celu uzyskania precyzyjnego mechanizmu ekstrakcji informacji z tekstów w języku naturalnym (w szczególności - w języku polskim).

Publikacje.

mgr Barbara Moskal specjalista, językoznawca uczestniczący w pracach badawczych Katedry

Prowadzi obsługę studiów: elektroniczne przetwarzanie informacji.

Zainteresowania badawcze to: gramatyka współczesnego języka polskiego i leksykografia komputerowa.

Najważniejsze publikacje: Słownik fleksyjny języka polskiego (1999), współautor oraz Komputerowy słownik odmiany wyrazów trudnych, (1996) współautor.