Katedra Lingwistyki Komputerowej prowadzi badania nad automatyczną analizą tekstu polskiego, kładąc główny nacisk na analizę słownictwa i budowę słowników komputerowych. Podstawowym narzędziem przetwarzania tekstu jest słownik fleksyjny (SFJP), tj. program sprowadzający formę tekstową wyrazu, np. psa do postaci hasłowej pies i przypisujący wyrazowi charakterystykę gramatyczną, czyli rzeczownik męski żywotny. Zidentyfikowany za pomocą słownika fleksyjnego wyraz może uzyskać interpretację semantyczną, gdy odwołamy się do przechowywanego w słowniku semantycznym (SSJP) relacyjnego opisu znaczenia, gdzie relacje określają łączliwość definiowanego znaczenia z innym znaczeniami, np. pies JEST zwierzęciem, pies TO spaniel, jamnik, owczarek, ..., pies AKCJA szczekać, merdać, ..., pies STAN_POZYTWNY wierny, czujny, ...

Opracowywane w KLK słowniki są narzędziem niezbędnym do przeprowadzenia automatycznej analizy semantycznej tekstu. Budowę efektywnych algorytmów interpretujących semantyczną warstwę tekstu chcemy oprzeć na obserwacji naturalnych mechanizmów i zależności pomiędzy znaczeniami, ujawniających się w sieci skojarzeniowej (SSSJP), uzyskanej eksperymentalnie za pomocą testu swobodnych skojarzeń słownych.

Indywidualne zainteresowania badawcze członków zespołu obejmują: filozofię, informatykę, językoznawstwo, psycholingwistykę, poetykę i retorykę.

Zastosowania

Doświadczenia zdobyte w pracach nad słownikiem semantycznym pozwoliły zbudować relacyjny system zarządzania wielojęzycznym korpusem tekstów – projekt ENCHIRIDION.

W Katedrze Lingwistyki Komputerowej opracowano kognitywno-semantyczny model stanowiący podstawę projektowania i implementacji interfejsu użytkownika dla osób z dysfunkcją wzroku, które korzystają z tzw. czytnika ekranowego, tj. programu konwertującego tekst na mowę, a więc są silnie zależne od poprawności interfejsu tekstowego. Model kognitywno-semantyczny pozwala programistom zrozumieć mechanizmy stojące u podstaw praktycznych zaleceń Web Accessaibility Content Guidelines (WACG2), które określają zasady budowy interfejsu użytkownika dla osób z różnymi dysfunkcjami. Opis modelu i zasad jego implementacji z przykładami kodu źródłowego zawiera złożona do druku książka: Interfejs dla osób z dysfunkcją wzroku. Model kognitywny i przykład dobrej praktyki, red. I. Gatkowska, W. Lubaszewski, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, czerwiec 2013.

Katedra była gospodarzem konferencji NLPCS 2015 http://nlpcs2015.epi.uj.edu.pl.

Katedra była gospodarzem konferencji NLPCS 2018 http://nlpcs2018.epi.uj.edu.pl.

Elektroniczne Przetwarzanie Informacji

Katedra prowadzi studia Elektroniczne Przetwarzanie Informacji wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UJ oraz ściśle współpracuje z Katedrą Systemów Informatycznych UJ.